w, o, r, d, i, n, p, a kirjaimista voidaan muodostaa seuraavat sanat:

8- sanat kirjaimista  (1)

wordinpa (28)

6- sanat kirjaimista  (4)

paroni (13)radion (16)radoin (16)wordin (23)

5- sanat kirjaimista  (17)

aidon (12)airon (9)aroin (9)arpoi (12)padon (15)paino (9)parin (11)piano (9)pidon (15)poria (12)porin (12)radio (15)raino (9)raion (9)raoin (9)rapin (11)roina (9)

4- sanat kirjaimista  (22)

aino (5)aion (5)airo (8)anoi (5)arin (7)aron (8)arpi (10)dian (10)iran (7)onpa (8)opin (8)oria (8)orin (8)pani (7)pano (8)paon (8)pari (10)pian (7)pino (8)poni (8)pori (11)raon (8)

3- sanat kirjaimista  (13)

aio (4)ani (3)ano (4)ari (6)aro (7)dia (9)nai (3)nro (7)opi (7)ora (7)ori (7)pro (10)rad (12)

2- sanat kirjaimista  (4)

ao (3)ip (5)no (3)on (3)